Обществен съвет-учебна 2019-2023 година

Обществен съвет-учебна 2019-2023 година

Състав на Обществения съвет към НУ"Д-р Петър Берон" с.Ябълчево,създаден по изискванията на чл.265,ал.1 от ЗПУО в сила от 01.08.2017г.


1. Зийнеб Емин Аптула –общественик и читалищен работник
2.Гюлтен Халал Салим- родител от 3 клас
3. Зийнеб Ружди Халил– родител от 4 клас
          4. Хатче Хасан  Ибрям – родител от 4 клас
5.Емне Тефик Юмер  – представител от Община Руен- АПОН в Кметство село Ябълчево

         2.  Резервни членове на Обществения съвет :
1.Фатме Сабри Хюсеин– родител от 3 клас
2. Гюлсум Фикрет Ахмед  – родител
3. Елфида Бедри Насъф  – родител от 3 клас
          4. Хатче Мустафа Аптула – родител от 3 клас

           3.Протоколчик за заседанията на ОС:

                      Гюлтен Халал Салим- родител от 3 клас