Проектът Твоят час завърши

Проектът Твоят час завърши

~~ПРОЕКТ BG05M2OP001-2. 004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване
на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2   учебна  2017-2018 година
 

В училището има 4 групи ,които работят по проект Твоят час - фаза 2

2 групи по обучителни затруднения 

1. "Искам да пиша ,искам да чета " с ръководител Мевлюдие Шакир

2."Люлка от лъчи "с ръководител Светла Обретенова2 групи по интереси


2 групи по интереси

"На работа ръчички" с ръководител Мюжгян Куш

"Музикелна приказака " с ръководител Шенгюл Ибрям