Проект Образование за утрешния ден -проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж

Проект Образование за утрешния ден -проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж

Проект Образование за утрешния ден -проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж

В клубът участват 15 ученика от 3 и 4 класове.Ръководител е Иван Генов-учебна 2019-2020г.

 

През учебната 2022-2023 година  в рамките на проект"Образование за утрешния ден "се създаде първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържани "дигитална раница".

След проведени обучения на учители се обучават поетапно ученици и родители по утвърден график

от 23.02.2023г до 28.02.2023г . ще се обучат учениците и родителите от 1 до 4 клас.

На 23.02.2023г от 13,00 до 13,30 часа -обучение на учителите

На 23.02.2023г от 12,20 ч до 13,00 часа -обучение на учениците  и родителите от 1 клас

На 24.02.2023г от 12,20 ч до 13,00 часа -обучение на ученици и родители на 4 клас

На 27.02.2023г от 12,20 часа  до 13,00 часа обучение на учениците и родителите  от 3 клас

На 28.02.2023г от 12, 20 часа до 13,00 часа обучение на учениците и родителите от 2 клас