Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ "ПОДКЕПА ЗА ВСЕКИ" започна своята работа от 20.11.2020г.

Проектът е насочен за подпомагане на учениците с обучителни затруднение

Създадени са 4 групи по:Допълнително обучение по Бългярски език и литература в:

Четвърти  клас - 4 броя ученици с ръководител Мюжгян Куш.

Втори клас  - 5 броя ученици с ръководител Мевлюдие Шакир

Трети клас -4 броя ученици с ръководител-Светла Обретенова

  Първи  клас- 5 броя ученици с ръководите Шенгюл ибрям

Групите ще работят от 22.10.2020г до 28.08.2021 година.