Схеми за училищен плод и мляко

Схеми за училищен плод и мляко1.Заповед №207  от 03.06.2019гза откриване на процедура  по приемане на предложения по схеми"Училищно мляко и "Училищен плод "-2019-2020,2020-2021,2021-2022 учебни години.

 

2.Обявление  за процедура за набиране на предложения за доставки на продукти по схеми "Училищен плод и "Училищно мляко" и Изискуеми документи.

3.Заповед от 13.06.2019г на Директора нва НУ"Д-р Птър Берон"с.Ябълчево за определяне на заявител по схеми"Училищен плод " и "Училищно мляка " за учебните 2019-2020 година,2020-2021година и 2021-2022 година