Обществен съвет-учебна 2022-2025 година

Обществен съвет-учебна 2022-2025 година

Състав на Обществения съвет към НУ"Д-р Петър Берон" с.Ябълчево,създаден по изискванията на чл.265,ал.1 от ЗПУО в сила от 01.08.2017г.    Емне Тефик Юмер  – представител от Община Руен- АПОН в Кметство село Ябълчево

           Резервни членове на Обществения съвет :
 

          Протоколчик за заседанията на ОС: