Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ "ПОДКЕПА ЗА ВСЕКИ" започна своята работа от 02.05.2019г.

Проектът е насочен за подпомагане на учениците с обучителни затруднение

Създадени са 4 групи по:Бългярски език и литература в:

Първи клас - 5 броя ученици с ръководител Светла Обретенова.

Втори клас  - 4 броя ученици с ръководител Мюжгян Куш

Трети клас -4 броя ученици с ръководител-Шенгюл Ибрям

  Четвърти клас- 5 броя ученици с ръководите Мевлюдие Шакир