Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ "ПОДКЕПА ЗА ВСЕКИ" започна своята работа от 02.05.2019г.

Проектът е насочен за подпомагане на учениците с обучителни затруднение

Създадени са 4 групи по:Допълнително обучение по Бългярски език и литература в:

Четвърти  клас - 5 броя ученици с ръководител Шенгюл Ибрям.

Втори клас  - 5 броя ученици с ръководител Светла Обретенова

Трети клас -4 броя ученици с ръководител-Мюжгян Куш

  Първи  клас- 5 броя ученици с ръководите Мевлюдие Шакир

Групите ще работят от 15.09.2019г до 14.09.2020 година.