Занимания по интереси

Занимания по интереси

Музикална приказка~~приказка-народни танци и танци за мажоретен състав
Описание: Дейността е насочена към развитие на детската личност и нейното музикално развитие в различните жанрове на музикалното изкуство. Възпитава естетическо отношение към музиката и танца ,чрез провокиране на интерес и потребности да се общува с музиката от различните и направления и етническа принадлежност .Възпитание на уважение към нашия фолклор ,танците и народни обичаи и традиции на различните етноси в училище-българчета, турчета и ромчета.. Връзка между фолклора-народния танц и модерния танц.
Изисквания: Да се разнообрази формите на педагогическия процес ,като се използват иновативни методи за научаване на танца, създаване на интерес и желание за общуване с музиката и танца към нея, приобщаване към българския фолклор и фолклорите на другите етноси в училище-българчета,турчета и роми.Да създаде интерес и желание на учениците да общуват с музиката и танцът към нея. Приобщаване към Българския фолклор и фолклора на другите етноси.
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 7 до 9 клас, Брой часове: 28 на Година
Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 5/31/2019
Брой ученици в група: 14, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 1/10/2019

Играй,учи се ,развивай се -моделиране на текстови задачи 1-2 клас.
Описание: Житейския опит на учениците от начален етап е ограничен и затова и дейността по математика ще е свързана с бързото развитие на технологиите ,което изисква от учениците да развият умения за аналитично мислене и активно моделиране на реални ситуации. За да могат учениците да прилагат математически знания в нематематически контекст, е необходимо обучение в духа на математическото моделиране. От значение е не само учениците дапознават някои математически приложения и стандартни модели, но ида имат опит в процеса на активно моделиране .Учениците ще се научат да разсъждават и мислят.
Изисквания: Още в начална училищна възраст да формира общ и модерен подход ,чрез мислене и разсъждаване за решаване на текстови задачи. Да се предложат похвати, упражнения и модели ,които да са съобразени с трите етапа на усвояване на знания, умения и навици – подготвителен, въвеждащ и затвърждаващ. Това дава възможност за прякото им прилагане в учебната практика.Моделиране, по заложените стандарти като цяло се изчерпват сп овтарящи се формулировки като: • Умее да оценява съдържателно получения резултат и да го интерпретира. • Предвижда в определени рамки очакван резултат. • Умее да моделира геометрична ситуация с уравнение Но с навлизането на информационните технологии намалява значението на процедурните умения, традиционно свързвани с училищната математика. Така и в обучението по математика би трябвало ударението да се измести от тях, следвайки тенденциите за пренасочване на вниманието от решаването на задачата към способността за формулирането и. Изискването ще насочено към използване на модерните технологии в математиката и децата да се научат да мислят ,разсъждават и решават така трудните им за начален етап текстови задачи, особено при нашите деца-билдинги, които и не знаят и не разбират българския език.
Продължителност на учебния час: 35 мин., Възраст от 7 до 9 клас, Брой часове: 28 на Година
Начална дата: 2/7/2019, Крайна дата: 5/31/2019
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Математическо моделиране, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 1/10/2019

Това са двете групи по новия проект на МОН за Занимания по интереси ,които стартира от 07.02.2019г.

Подадени са молби от ученици и родители и се сформираха двете групи.Ръководители са:

Музикелна приказка-Шенгюл Ибрям

Моделиране на текстови задачи в 1 и 2 клас-Светла Обретенова.